• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Apostolstwo Modlitwy

 

175 LAT APOSTOLSTWA MODLITWY – 2019

Założycielem tego dzieła był francuski jezuita i pisarz katolicki ks. Franciszek Ksawery.

W roku 2018 – Ojciec Św. Franciszek rozpoczął odnowę Apostolstwa Modlitwy w świecie i w naszej Ojczyźnie jako „Papieską Światową Sieć Modlitwy”, która obecna jest w 96 krajach swiata.

W Polsce –jubileusz 175-lecia obchodzony był 28 czerwca w Krakowie w Bazylice Serca Jezusa, w łączności z papieżem Franciszkiem i przedstawicielami obecnymi w Rzymie.

Kontynuacja obchodów tej rocznicy miała miejsce we wrześniu w Częstochowie wraz z Dyrektorem Generalnym z Rzymu. Była to wyjątkowa okazja do wyrażenia Bogu Ojcu w czasie Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani - wdzięczności za minione lata, a także zawierzenia Sercu Jezusa i Sercu Maryi naszej przyszłości.

Należąc do „Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy” – podejmujemy te same zadania – modlitwę w intencjach Ojca Św. , szerzymy duchowość Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, a w centrum jest uczestnictwo w Eucharystii.

W naszej parafii są dwie grupy Apostolstwa Modlitwy: jedna na ulicy Podgórskiej, druga na ulicy Staropolskiej. Spotkania modlitewne są jeden raz w tygodniu , w których obecny jest ks. Witold Tadeusiak-opiekun obu grup. Od dłuższego już czasu – raz w miesiącu uczestniczymy w Eucharystii i adoracji Najswiętszego Sakramentu w Kaplicy Matki Bożej Róży Duchownej, a w każdy czwartek - w różańcu w intencji powołań kapłańskich i misyjnych.

Aby wynagradzać Sercu Jezusa za wszelkie zniewagi – w każdy pierwszy piątek miesiąca uczestniczymy w parafii we Mszy Św., a także w czuwaniach nocnych w Bazylice Serca Jezusa w Krakowie.

Apostolstwo Modlitwy zaprasza chętnych do włączenia się w Światową Sieć Modlitwy, by tak jak miliony ludzi – modlić się wraz z papieżem i w jego intencjach wskazanych na każdy miesiąc. Bardzo ważne jest też życie Eucharystią, która jest źródłem mocy w apostolskim trudzie.

 

   APOSTOLSTWO MODLITWY

Spośród wielu ruchów w Kościele współczesnym jednym z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych na świecie jest Apostolstwo Modlitwy.

Spełnia ono wszystkie podstawowe wymagania, jakie stawia przed stowarzyszeniami katolickimi adhortacja Jana Pawła II „Christifideles laici” o powołaniu i posłannictwie chrześcijan świeckich.

Formuje swoich członków w całkowitej wierności Chrystusowi i Kościołowi, jest silnie zakorzenione w duszpasterstwie parafii, kładzie duży nacisk na wyrobienie wewnętrzne, ucząc umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego i sakramentalnego.

Jan Paweł II nazwał Apostolstwo Modlitwy „bezcennym skarbem serca Papieża i Serca Chrystusa”. Zaowocowało to rozkwitem tego ruchu w naszej Ojczyźnie.

Apostolstwo Modlitwy nie tworzy specjalnej struktury organizacyjnej i nie rozbija istniejących wspólnot parafialnych, ale umacnia życie nadprzyrodzone i działalność apostolską (Pinus XII)

Ogniska Apostolstwa są zaczynem odnowy i rozmodlenia parafii. Konkretnymi zadaniami AM są:

dobro rodziny, opieka nad chorymi i ubogimi, zaspakajanie potrzeb duchowych i materialnych ludzi z marginesu społecznego. |

I w tym właśnie realizuje się hasło Apostolskie,które brzmi „Kochać i służyć”.

Jedną z charakterystycznych cech Apostolstwa Modlitwy jest troska o ustawiczną modlitwę, o jej rozwój u siebie i u drugich, o wychowanie do zażyłości z Bogiem.

Idąc za poleceniem Jezusa, aby się zawsze modlić i nigdy nie ustawać (Łk 18,1), członkowie Apostolstwa Modlitwy zgłębiają wszystkie zagadnienia odnoszące się do teorii i praktyki modlitwy.

Czytają i rozważają Pismo św., rozwijają różne formy modlitwy indywidualnej i wspólnotowej, odprawiają rekolekcje i dni skupienia.

Papież Paweł VI zaliczał Apostolstwo Modlitwy do rzędu najbardziej zbawiennych instytucji jakie w Kościele powstały

i dla Kościoła pracują i zachęcają wiernych do włącznie się w jego szeregi.

AM poprzez coraz większy rozwój stało się ruchem ogólnokościelnym. Mogą do niego należeć wszyscy.

Ruch ten skupia w swoich szeregach wiernych, którzy troszczą się nie tylko o uświęceni własne,

ale także przez swoje modlitwy, ofiar i czyny, pomagają drugim na drodze do zbawienia.

Rozwój Apostolstwa w diecezjach i parafiach powierzony jest pasterzom Kościołów lokalnych.

Za inspirację duchową ruchu – zgodnie z życzeniem papieży – odpowiedzialne jest Towarzystwo Jezusowe.

W Polsce AM istnieje od 165lat, a jego założycielami byli ojcowie Jezuici. Ruch ten bez pośrednio podlega Ojcu Świętemu,a na jego czele stoi dyrektor generalny, którego rezydencja mieści się w Rzymie.

W naszym kraju funkcję zwierzchnika sprawuje dyrektor krajowy Ojciec Stanisław Groń. Sekretariat krajowy AM mieści się w Krakowie przy Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego ul. Kopernika 26. Organem prasowym Apostolstwa Modlitwy jest miesięcznik o nazwie „Posłaniec Serca Jezusowego”. Serce Jezusowe otoczone jest szczególnym kultem przez ogniska AM działające na terenie całego kraju. Do Apostolstwa Modlitwy może wstąpić każdy, po niezbędnym okresie próby i poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

W naszej parafii AM powstało w 1990r., a jej inicjatorką i animatorką była i aktualnie jest Pani Janina Babraj.

W początkowym okresie działalności AM składało się z trzech osób,by w roku 1994 zwiększyć liczebność

do 20 członków. W roku 1995 powstała w Jadownikach męska grupa Apostolska.

Aktualnie na terenie Jadownik działają dwie grupy modlitewne, które raz w tygodniu spotykają się na wspólnej modlitwie.

Opiekunem parafialnym AM obecnie w parafii jest Ks, Marek Paździo.

Raz w roku członkowie AM w Jadownikach organizują, przygotowują i prowadzą całonocne czuwanie modlitewne w Bazylice Najśw. Serca Jezusowego w Krakowie.

Ponadto w każdy pierwszy piątek misiąca odprawiana jest w naszym Kościele Msza Św. wynagradzająca z intencji AM.

Trwałym i widzialnym znakiem istnienia i działania parafialnego ogniska Apostolstwa Modlitwy jest figura Serca Jezusa ufundowana przez członków Apostolstwa Modlitwy z Jadownik, stojąca na placu kościelnym.

Każdy kto odczuwa pragnienie pogłębienia swojej wiary może zwiększyć szeregi AM, po wcześniejszym skontaktowaniu się z animatorką naszej grupy Panią Janiną Babraj. Istnieje możliwość zaopatrzenia się w odpowiednie materiały i programy formacyjne.

Zadania:

- częsta spowiedź

- Komunia Św.

- codzienne uczestnictwo w Eucharystii

Aktywność członków AM w Jadownikach uwidacznia się poprzez uczestnictwo we wszystkich wspólnotowych formacji modlitewnych na rzecz ewangelizacji indywidualnej i wspólnotowej. Przejawem tego są:

codzienna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, akt osobistego ofiarowania się Sercu Jezusowemu, organizacja i uczestnictwo w rekolekcjach i pielgrzymkach, przygotowywanie i uczestnictwo adoracji w Parafii,

uczestnictwo i oprawa słowno-muzyczna Mszy Św. wynagradzającej odprawianej raz w miesiącu w intencji Apostolstwa Modlitwy.

 

   Światowy Dzień Chorego -2016

 

Realizując hasło XXIV Światowego Dnia Chorego, które brzmi- Zawierzmy się Jezusowi Miłosiernemu jak Maryja: „ Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”[J2,5], staraliśmy się być blisko chorych,niesprawnych i opiekunów w ich domach. W naszej parafii odwiedziliśmy 70 osób, przekazując radość , krzepiące słowa, a przede wszystkim bycie z nimi, zapewniając o wspólnocie parafialnej, gdyż chorzy są wielkim skarbem parafii i Kościoła.

Wyrażamy także uznanie rodzinom za troskliwą opiekę nad swoimi chorymi , gdyż realizują oni hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia: „ Bądzcie miłosierni , jak Ojciec wasz jest miłosierny” [Łk6,36].

Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia

Apostolstwo Modlitwy prowadzi nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w miesiącu kwietniu

 

  Msza święta – 23.04.2013r.

Msza święta, ofiara Eucharystyczna, stanowi centrum chrześcijańskiego wzrastania. Bez uczestnictwa we Mszy świętej nie ma chrześcijanina , nie ma owoców wiary chrześcijańskiej.
Uczestnictwo we Mszy świętej i współudział w ofierze Eucharystycznej należy traktować jako przebywanie w najpiękniejszej szkole życia. Szkoła ta uczy takiej przyjaźni i miłości, która daje człowiekowi siłę do miłowania bez oglądania się na ludzką wzajemność. Uczy jak wybaczać innym, uczy miłosierdzia .
Współuczestnicząc w ofierze Mszy świętej łatwiej jest realizować hasło „Kochać i służyć „ które jest nadrzędnym zadaniem Apostolstwa Modlitwy, Stąd też, niezależnie od cotygodniowych spotkań modlitewnych, członkowie Apostolstwa Modlitwy spotykają się na wspólnotowej Eucharystii.
W dniu 23 kwietnia 2013 r o godz. 19,00 Msza święta, którą sprawował opiekun Apostolstwa Modlitwy ks. Edward, miała wyjątkowy charakter , gdyż do współudziału zaproszone zostały wszystkie wspólnoty działające w strukturach parafialnych.
W wygłoszonej homilii ks. Edward w kontekście Roku Wiary przybliżył nam wartość i znaczenie wiary dla każdego z nas. Wiara jest zaproszeniem do autentycznego przylgnięcia do Pana, jedynego Zbawiciela świata, mówił ks. Edward. Odnowa wiary i odnowa Kościoła dokonuje się przez świadectwo, jakie daje życie wierzących. Usłyszeliśmy też o pięknym świadectwie wiary, piłkarza reprezentacji Polski Roberta Lewandowskiego. Zgłębiając się w treść wygłoszonej homilii można dojść do przekonania, że wiara w Jezusa Chrystusa jest drogą do osiągnięcia zbawienia .
Modlitwa wiernych również miała wyjątkowy charakter gdyż wypowiadali ją zebrani w sposób spontaniczny, każdy w swojej zamierzonej intencji.
Nad oprawą muzyczną, śpiewem i doborem odpowiednich pieśni czuwał brat Tadeusz. Po Mszy świętej odbyła się adoracja połączona z indywidualnym osobistym przedstawieniem Panu Jezusowi własnej intencji, po której dana osoba otrzymywała Eucharystyczne błogosławieństwo.
Ta Eucharystyczna uczta miłości trwała do godz. 20,45 . Na zakończenie ks. Edward podkreślił wyjątkowość przeżywania tejże Mszy świętej i adoracji oraz zachęcił i zaprosił wszystkich na majowe spotkanie Eucharystyczne.

 

Przyjazd Dyrektora Krajowego Sekretariatu AM

W dniu 25 Listopada w ostatnią niedzielę Roku liturgicznego 2012 parafialne Apostolstwo modlitwy przeżywało niezwykłe wydarzenie, jakim był przyjazd do Jadownik jezuity ks. Stanisława Gronia – Dyrektora Krajowego Sekretariatu AM i zarazem Redaktora Naczelnego Posłańca Serca Jezusowego. Inicjatorem tego pomysłu było miejscowe AM a zapraszającym ks. mgr Tadeusz Górka, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Prokopa Opata w Jadownikach. Ks. Stanisław w głoszonych homiliach na każdej Mszy św., starał się przybliżyć rolę i znaczenie AM w świetle pogłębiania  wiary i kultu najświętszego serca Jezusowego

Prezentując Posłańca serca Jezusowego Ojciec Stanisław w sposób zwięzły i czytelny zwracał uwagę na jego treści, ukazując różnorodność  tematu w taki sposób aby każdy z czytelników znalazł coś dla siebie.

Po każdej Mszy  św. istniała możliwość  nabycia grudniowego egzemplarza „Posłańca S.J. oraz nieodpłatnie starszych numerów tego miesięcznika. Ponadto wierni mogli zaopatrzyć się  w intencje AM na 2013 rok, oraz w pięknie wydany folder przybliżający genezę powstania, cele i zadania Apostolstwa Modlitwy.

Sposób głoszenia homilii przez Ojca Gronia oraz forma prezentacji „Posłańca S.J. rozbudziły wśród parafian duże zainteresowanie tą formą duchowości czego dowodem było rozprowadzenie wszystkich przywiezionych miesięczników tego wydawnictwa. Zainteresowanie Apostolstwem Modlitwy do dziś jest tak duże, że wierni z którymi się spotykamy pytają o warunkach członkostwa.

Tak się złożyło, że przyjazd Ojca Dyrektora do Jadownik w ostatnią niedzielę roku liturgicznego był dniem uroczystości Chrystusa Króla. W tym dniu, za sprawą Ojca Stanisława,  Chrystus Król autentycznie zagościł w naszych sercach. Aby ten zasiew głoszonego słowa, przyniósł w naszej wspólnocie parafialnej obfite owoce będziemy nieustannie prosić naszego Pana podczas cotygodniowych wtorkowych spotkań modlitewnych A.M.

Zakończeniem tego wspaniałego dnia była wspólna agapa zorganizowana przez tutejsze  Apostolstwo  Modlitwy i Akcję Katolicką. Ojciec Stanisław podziękował naszej animatorce Pani  Jasi za  zorganizowanie i przygotowanie tego spotkania oraz wszystkim , którzy tak licznie wzięli w nim udział.

Apostolstwo Modlitwy wyraża wdzięczność naszemu proboszczowi ks. Tadeuszowi Górce za przyjęcie ojca Stanisława i daleko idącą gościnność na czas jego pobytu w Jadownikach. 

Script logo