• SŁOWO ŻYCIA

  • pozostawić ślad

  • Rodzina Bogiem silna

Synod

          LUTOWE  SPOTKANIE PZS – 2020

 

Temat:  Parafia terytorialna  a personalna troska jej  własnego pasterza

 

Parafia  jest określoną  wspólnotą wiernych  utworzoną na sposób stały w  Kościele, zajmującą określone  terytorium.

Pasterską  troskę – powierzoną  przez biskupa diecezjalnego – sprawuje  proboszcz, który dla tej wspólnoty wykonuje zadania nauczania, uświęcania i  kierowania przy współpracy prezbiterów i wiernych świeckich.

Kapłan jako  pasterz wspólnoty – na  obraz Dobrego Pasterza – powinien prowadzić swoją wspólnotę, służąc z poświęceniem  wszystkim i każdemu z jej członków – naprawiając błędy, przebaczając, lecząc rany, pocieszając  w strapieniach, umacniając braterstwo.

Nie można jednak  postrzegać parafii  jako miejsca świadczenia  określonych usług o charakterze  religijnym.

Najważniejszym  zadaniem wszystkich, którzy tworzą  rodzinę parafialną – czyli duszpasterzy i  wiernych świeckich jest modlitwa o jedność czyli  komunię we wspólnocie, która jest darem samego Boga. Brak  jedności wyniszcza parafię i osłabia ją duchowo.

    Czy  więc istnieje idealna  parafia ?

Raczej  nie – dlatego  trzeba troszczyć się  o różne formy wzrostu życia  chrześcijańskiego, dialogu, misyjnej  kreatywności ze strony duszpasterzy i  wspólnoty, formowanie parafian, aby byli  ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację.

Wszyscy więc  wierni mieszkający  na terenie naszej parafii – uczestniczmy  aktywnie w życiu miejscowego Kościoła – troszcząc się  również o całą wspólnotę , a także o poszczególnych jej  członków, najbardziej potrzebujących pomocy.

         

SPOTKANIE  PZS – STYCZEŃ  2020

 

Temat: Parafia wspólnotą i szkołą miłosierdzia

 

Parafialny  Oddział Caritas w  naszej parafii działa od  17 kwietnia 1996. W posługę zaangażowane jest  12 osób z poszczególnych ulic, co ułatwia rozpoznanie sytuacji  rodzin lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, życiowej czy poszkodowanych w różnych wypadkach losowych.

Pomoc udzielana jest dyskretnie przez cały rok w zależności od potrzeb w danej chwili, oczywiście po wcześniejszym rozpoznaniu.

Parafialny Zespół Caritas  uczestniczy we wszystkich akcjach:

 *Światowy Dzień Chorego

 *Światowy Dzień Ubogich

 *Wigilijne  Dzieło Pomocy  Dzieciom

 *Wielkopostne Dzieło Caritas

 *Rodzina-rodzinie [pomoc rodzinom w  Syrii]

Spotkania PZC odbywają się  systematycznie w każdą pierwszą środę miesiąca, by omówić sprawy bieżące, ustalić działanie a także uczestniczyć w formacji duchowej [ modlitwa, katechezy].

Bardzo ceniona jest współpraca z grupami naszej parafii, SKC , MOPS ,OSP, Sołectwo oraz kapłanami.

W parafii organizuje pielgrzymki do różnych sanktuariów, nabożeństwa dla  chorych, spotkanie opłatkowe dla seniorów, jubileusze małżeńskie, festyny i biesiady rodzinne, duchową adopcję dziecka poczętego i inne.

Dostępna jest możliwość wypożyczania łóżek dla chorych, wózków inwalidzkich, balkoników,kul.

PZC może aktywnie działać dzięki wsparciu wielu osób mających wyobraźnię miłosierdzia.

GRUDNIOWE SPOTKANIE PZS – 2019

Temat: Dlaczego sakramenty przyjmuję w swojej parafii?
Aby odpowiedzieć właściwie na postawiony problem: Dlaczego sakramenty przyjmuję w
swojej parafii, a nie w jakiejkolwiek innej, powinniśmy zrozumieć co jest istotą parafii.
Istotą parafii jest wspólnota pomiędzy ludźmi, którzy ją tworzą, by razem mogli rozwijać
swoją wiarę oraz doskonalić się w prawdziwej braterskiej miłości – by mogli się uświęcić.
Wiemy, że są różne płaszczyzny życia parafialnego: działają różne grupy parafialne,
odbywają się różne wydarzenia kulturalne, patriotyczne, społeczne, charytatywne, ale
najważniejszym celem parafii jest dać każdemu Boga.
Za duchowy wzrost i uświęcenie parafian odpowiedzialny jest diecezjalny biskup, który
mianuje proboszcza, powierzając mu zaszczytne zadanie bycia pasterzem w danej parafii, co
oznacza odpowiedzialność za rozwój duchowy i zbawienie ludzi.
Owocne przyjęcie sakramentów wymaga właściwego przygotowania się we
wspólnocie
Normalnym i zwyczajnym miejscem udzielania sakramentów jest parafia, na terenie której
mieszka dana osoba, gdyż są udzielane we wspólnocie Kościoła – czyli w lokalnej wspólnocie
wierzących.
Udzielanie i przyjmowanie nie jest sprawą prywatną, ale dokonuje się w odniesieniu do
wspólnoty i buduje tę wspólnotę.
Dlatego najważniejsza w parafii jest wspólna modlitwa, którą kieruje proboszcz,
przygotowując do owocnego udziału w sakramentach. Znając swoich parafian – ks.proboszcz
łatwiej może dobrać sposób i tematykę kazań i formy przygotowania do jak najlepszego i
najbardziej owocnego przeżycia sakramentów.
Zwróćmy więc uwagę na comiesięczne spotkania przy parafii, a nie w szkole dla dzieci
przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. i pierwszej spowiedzi oraz młodzieży do
bierzmowania, a także narzeczonych do małżeństwa.
Parafianie są zaproszeni do wspólnej modlitwy, aby przyjmujący sakramenty wybrali sobie
najlepszą drogę dalszego rozwoju duchowego. Parafianie powinni znać się między sobą, nie
mogą być tylko anonimowym tłumem, bo to pomaga w identyfikacji ze swoją parafią i
budowaniu przyjacielskich relacji we wspólnocie i zawsze wracać do swojego kościoła –
gdzie „się wszystko zaczęło”.
Przygotowanie się do sakramentów w konkretnej grupie ma też zadanie integrujące, gdyż
uczy miłości do danej wspólnoty i przywiązuje do danego miejsca, rodzi poczucie
przynależności do swojego kościoła i rodzinnej parafii, do której zawsze można wrócić
nawet wtedy, gdyby się zdarzyło pogubić w dorosłym życiu.
Zadaniem rodziców jest, by starali się zwiącać swoje dzieci z parafią, w której mieszkają.

III SESJA PLENARNA V SYNODU DIECEZJI TARNOWSKIEJ – 2019

W sobotę 30 listopada – w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się III Sesja V SDT – w czasie której został przyjęty dokument dotyczący „Katechizacji w diecezji tarnowskiej”.

Dokument dotyczy:

1. dowartościowania katechezy parafialnej, zwłaszcza dorosłych

2. nauczania religii w szkole

3. katechezy rodziców dzieci przyjmujacych sakramenty [ chrzest, pierwsza komunia, bierzmowanie]

4. katechezy ruchów i stowarzyszeń działających w parafii

 

Więcej – Informacje po III Sesji Plenarnej

Zachęcam do zapoznania się z obszernymi relacjami z tego wydarzenia:

 https://www.diecezja.tarnow.pl/index.php/wiadomosci/pola/item/7303-dokument-o-katechizacji-w-diecezji-tarnowskiej-przyjety-przez-v-synod-diecezji-tarnowskiej-filmy-zdjecia

 https://tarnow.gosc.pl/doc/6013510.V-Synod-Katecheza-ma-przyszlosc

 Poniżej bezpośrednie linki do filmów:

 1. Przemówienie Biskupa otwierające III Sesję Plenarną

 https://www.youtube.com/watch?v=B9ICzKYAJ1I&feature=emb_logo>


 2. O pracach Synodu (w tym o wielkiej roli Parafialnych Zespołów Synodalnych)

 https://www.youtube.com/watch?v=_YrcTX6x_yo&feature=emb_logo

 3. Prezentacja Dokumentu "Katechizacja w Diecezji Tarnowskiej"

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RIM21g4_hho&feature=emb_logo

 4. Synod okiem młodych

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=FoIWoR4fuZQ&feature=emb_logo

 

LISTOPADOWE SPOTKANIE PZS

 

Temat Spotkania: Parafialne dziedzictwo przeszłości

Dziedzictwo kulturowe parafii stanowią dobra kultury materialnej, które mają wartość historyczną lub artystyczną i dzielą się na ruchome [obrazy, rzeźby itp.] i nieruchome [kościoły, cmentarze,dzwonnice,pomniki,krzyże,figury przydrożne, kaplice itp.] . Do dziedzictwa przeszłości należą też dobra niematerialne przekazywane za pomocą relacji ustnej i tradycji.

Czy my jako parafianie interesujemy się naszym dziedzictwem przeszłości ?

Pierwsza pisemna historyczna wzmianka o naszej wsi sięga XII w, a parafia istnieje od 1331 r. – kiedy wybudowano pierwszy kościół. Obecny kościół parafialny w stylu neogotyckim jako trzeci w dziejach wybudowano w latach 1908-1910.

Barokowy Kościółek Św. Anny na Bocheńcu – wybudowany w 1596 r. – jest otoczony troską, podziwem oraz szczególnym kultem nie tylko parafian.

Parafianie, którzy interesują się dziedzictwem przeszłości – mogą korzystać z publikacji wydawanych z okazji Wielkiego Jubileuszu 2000 r , z okazji 100-lecia konsekracji kościoła parafialnego w 2010 r , z okazji 400-lecia kościółka na Bocheńcu, z okazji renowacji organów [2016/2017] oraz opracowań Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej, Izby Pamięci i strony internetowej parafii.

Ciekawy jest zbiór legend i starych opowieści, które warto promować na spotkaniach wspólnot parafialnych, czy w szkołach.

Dziedzictwo duchowe – to żywe, niematerialne przejawy kultury odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom.

Pragniemy kultywować nasz szacunek dotyczący wzgórza Bocheniec, gdzie „króluje” Św. Anna, odbierając cześć przez wszystkie pokolenia, nie tylko naszych parafian. Corocznie uczestniczymy w pielgrzymkach z Kościoła Parafialnego – z okazji wspomnienia Św.Anny [wiemy, że najbardziej popularnym imieniem w parafii jest Anna] , w pierwsze soboty miesiąca, procesje różańcowe, Drogi Krzyżowe, a od 16 lat z okazji „Sylwestra”, gdzie po dziękczynnej Eucharystii – witany jest nowy rok.

Obecnie uczestniczymy twórczo, a jednocześnie tradycyjnie w tworzeniu współczesnego i żywego dziedzictwa kulturowego, bo przecież zmienia się sytuacja – ewoluując w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i warunki. Ważne, by dziedzictwo jednak przetrwało.

                  

PAŹDZIERNIKOWE  SPOTKANIE  PZS – 2019

 

Temat:Współpraca  grup  młodzieżowych i  wspólnoty parafialnej

 

W  spotkaniu uczestniczyła młodzież – przedstawiciele KSM, LSO, DSM.

 

Zadajmy  sobie pytanie-w czym wyraża się współpraca grup dziecięcych i  młodzieżowych z  naszą  wspólnotą parafialną  oraz  jakie  ewentualne trudności pojawiają  się  w  tej  współpracy ?

 

Według Ojca Św. Franciszka-istnieją  dwa niebezpieczeństwa: 1.zamknięcie  się  wspólnoty na  nowość, którą pragną  wnieść  młodzi i  2.bezkrytycznego przyjmowania każdej  nowości przez  nich  proponowanej.

Ludzie młodzi mogą  jednak wnieść  do  Kościoła piękno młodości, a wspólnota powinna ich  przyjąć, motywować, zachęcać, pobudzać, otaczać  zrozumieniem, uznaniem i  miłością.

 

W  naszej parafii  są  następujące  grupy:

-Katolickie  Stowarzyszenie Młodzieży [od kilku  miesięcy]

-Liturgiczna Służba  Ołtarza

-Dziewczęca Służba Maryjna

-Szkolne Koło Caritas

-Grupa Misyjna

-Róża  Różańcowa Dzieci

 

W  czasie Spotkania , w  wypowiedzi młodych co  do współpracy z dorosłymi –wybrzmiały wnioski o  potrzebie integracji  przez  spotkania, modlitwę, organizowania  wspólnych akcji, zrozumienia, otwartości, prawa do własnego zdania, pomocy w uzyskiwaniu środków  finansowych oraz  dzielenia się świadectwem  wiary, wartości  rodziny, sposobów radzenia  sobie w  trudnych sytuacjach.

Odnośnie odnowy duchowej w naszej  parafii-młodzi  proponują modlitwę, szczególnie uczestnictwo w  Eucharystii, w  czuwaniach, rekolekcjach, konferencjach, spotkaniach w grupach, nabożeństwach, odpowiednim przygotowaniu do  sakramentów, świadectwach wiary  młodych, korzystania z  odpowiednich aplikacji  w  telefonach  i przekazywania ich  innym  a  także rozważania Pisma  Św.

          

  WRZEŚNIOWE  SPOTKANIE  PZS  - 2019

Temat:  Parafialna  katecheza  dorosłych

 

        Czy  w  naszej  parafii  uczestniczymy  w  katechizacji  dorosłych ?

 

Katecheza  dorosłych  ma  na  celu  formację chrześcijańską, by  wierni  będąc  uczniani  Chrystusa  mogli  rozwijać  i  umacniać  wiarę, a  także  przekazywać  ją  innym.

        Dostępne  są:

-spotkania  formacyjne  dla  grup  parafialnych; Apostolstwo  Modlitwy, Akcja  Katolicka, Caritas, Wspólnota  Biblijna  Źródło

-nabożeństwa  i  spotkania  dla  małżonków

-pielgrzymki  autokarowe  do  różnych  sanktuariów

-pielgrzymki  na  Bocheniec – okazjonalne  z  homiliami  i  pierwsze  soboty  miesiąca  z  rozważaniami  różańcowymi

-w  pierwszą  niedzielę  m-ca  spotkania  róż  różańcowych  z  katechezą  i  zmianą  tajemnic

-spotkania  z  seniorami  i  chorymi

-uroczysta  Adopcja  Dziecka  Poczętego i  nabożeństwa  comiesięczne  w  intencji  życia

-nabożeństwa  Fatimskie  i  do  Bożego  Miłosierdzia

-forma  wizualna;żywa  szopka, replika  Grobu  Chrystusa, wystawa  multimedialna „Śladami Jezusa”, Cuda  Eucharystyczne  Świata

-przygotowanie  dzieci  do I  komunii  i  młodzieży  do  bierzmowania  z  udziałem  rodziców

-umieszczanie  na  stronie  internetowej  parafii  tekstu  i  przesłania  z  różnych  nabożeństw  i  spotkań  parafialnych.

 

Zachęcamy  naszych  parafian  do  korzystania  ze  wszystkich  możliwych  nabożeństw, spotkań,  katechez  mających  wpływ  na  formację  religijną, na  pogłębianie  życia  duchowego i  na  wspólnotę  parafialną.

Warto  kontynuować  formy  katechizacji, które  są  dostępne obecnie, a  także  szukać  nowych  katechez  - dostosowanych  do  możliwości  parafii  i  zainteresowania  wiernych, by  chętnie  uczestniczyli  w  spotkaniach.

  

CZERWCOWE  SPOTKANIE  PZS  - 2019

Temat:  Niedziela  głównym wydarzeniem ewangelizacyjnym  w  parafii

Zapytajmy  więc  siebie – czy niedziela i  niedzielna  Eucharystia  jest  dla nas  bardzo  ważna:

# czy po oderwaniu się  od  codziennego trudu w czasie minionego tygodnia, daje nam doświadczenie wiary jako osobistej relacji z  Chrystusem

# czy mamy doświadczenie wspólnoty parafialnej

# czy mamy  doświadczenie mocy słowa Bożego i prawd  wiary – jako jedyny sposób dojrzewania do pełni wiary

# czy jako wspólnota interesujemy się sytuacją osób , które odchodzą od  Kościoła i zachęcamy ich do powrotu.

Niedzielna Eucharystia  będzie doświadczeniem wiary, gdy się duchowo do niej  przygotujemy przez poznanie Słowa Bożego słuchając egzegezy  na  niedzielę w  mediach  katolickich , rozważając przy pomocy prasy katolickiej , czy  tekstów mszalnych z  rozważaniami  w miesięcznikach : „Oremus”,  „Od  słowa do  życia” , które są  łatwo dostępne [można też pytać w parafii].

Warto  wrócić do przygotowania się do niedzieli  przez  całą  rodzinę [jak  to było dawniej] , czyli odpowiedniego , niedzielnego ubrania [nie szorty,getry, bluzki lub sukienki na szeleczkach], przygotowanie wspólnego świątecznego obiadu , chętny udział w spotkaniach organizowanych w parafii, a nie  spędzać czasu na zakupach w „niedziele handlowe”.

W naszej  parafii jest  możliwość formacji biblijnej  przez  uczestnictwo w  spotkaniach  Wspólnoty Biblijnej „Źródło”, gdzie co  2 tygodnie rozważane  jest  Słowo Boże  przygotowujące do  niedzielnej Eucharystii.

  SPOTKANIE  PZS  - 16  MAJA  2019

Rozpoczął się  drugi  rok Synodu , który poświęcony będzie wspólnocie parafialnej.

Pierwszym  tematem  do  rozważania to : PARAFIA  RODZINĄ  RODZIN.

Co znaczy , że  parafia  jest rodziną rodzin ? Znaczy  to, że do wspólnoty parafialnej  należą rodziny, które są  zatroskane o  siebie nawzajem, zainteresowane życiem parafii. Są  wspólnotą wiary, wspólnotą eucharystyczną, dobrymi relacjami z kapłanami , przynależnością do grup  parafialnych , grup modlitewnych , umacniają  wiarę , są  okazją do aktywności w  działaniu przez podejmowanie inicjatyw duszpasterskich , charytatywnych , kulturalnych , materialnych.

W naszej parafii są wspólnoty : Apostolstwo Modlitwy , Akcja Katolicka , Caritas , Wspólnota Biblijna „Źródło”, Rodzina Kolpinga , Róże Różańcowe , oraz  dziecięce-Grupa Misyjna, DSM. Aby parafia była rodziną rodzin-od członków poszczególnych grup i od kapłanów  opiekujących się tymi wspólnotami, oczekuje się przejrzystości , uczciwości ,szczerości opartej na nauce  Kościoła. Każda grupa ma swoje cele i zadania , które realizuje , ważne są regularne spotkania , troska o rozwój duchowy , by swoim przykładem i  zaangażowaniem  być wiarygodnym w działaniu.

  II  SESJA  PLENARNA  V  SYNODU  DIECEZJI  TARNOWSKIEJ – 27  KWIETNIA 2019

Miniony  rok  synodowania poświęcony był  rodzinie. Przez  ten okres  Komisja  Małżeństw  i  Rodzin przy  współudziale Parafialnych  Zespołów  Synodalnych przygotowała dokument „Duszpasterstwo Małżeństw i  Rodzin w  Diecezji  Tarnowskiej.

W Sesji  Plenarnej – otwartej  przez  bpa  Andrzeja  Jeża uczestniczyło 300  osób , a  z  naszej parafii  obecny był ks. prob. Tadeusz  Górka.

Po  zapoznaniu się z  dokumentem i  przyjęciu  2 poprawek , wszyscy byli  za  przyjęciem  tego  dokumentu.

W  dokumencie zawarte  są  zagadnienia , które są  podmiotem duszpasterskiej troski o  rodzinę :

I.Małżeństwo jako  sakrament

II.Kościół Tarnowski rodzinie

- Rodzina rodzinie

- Struktura duszpasterstwa małżeństw i rodzin w diecezji  tarnowskiej

- Przygotowanie do małżeństwa

- Towarzyszenie małżeństwom i rodzinom

III.Niektóre wyzwania dla  Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin

- Rodzina w  obliczu zjawisk związanych z emigracją

- Wsparcie małżeństw i  rodzin przeżywających kryzysy

- Towarzyszenie osobom żyjącym w sytuacjach nieprawidłowych

- Towarzyszenie osobom żyjącym  w pojedynkę

  X   SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – KWIECIEŃ  2019

Temat:  Rodzina środowiskiem powołań do służby Bożej w Kościele

Na  spotkaniu wybrzmiało pytanie , co  jest  powodem stanu , że  w  naszej  parafii  od  kilkunastu  lat  nie  ma  powołań do kapłaństwa i  do życia  zakonnego.

Trudno jest  określić  bezpośrednie przyczyny tej  sytuacji, ale  warto  jednak, by każdy z  nas zrobił  sobie  rachunek  sumienia – czy nasze rodziny  są  szkołą  dojrzałego  człowieczeństwa, czy  staramy  się , by dzieci  były prawdziwymi i  dojrzałymi  chrześcijanami  czy nie  przeszkadzamy dzieciom w  wyborze  powołania do służby Bożej , czy nie stawiamy  kapłanów w  złym  świetle , powielając  nieprzychylne oceny nagłaśniane  przez  media  masowe.

Jakie  więc konkretne działania  należy  podjąć w celu  umocnienia rodziny w  kształtowaniu powołań do kapłanstwa lub życia  zakonnego :

# uświadamianie  młodym  jak ważny jest sakrament  małżeństwa w  życiu rodziny, wspólnota małżeńska i  rodzinna w  kształtowaniu wiary i  podejmowaniu służby ministranta, lektora, DSM, KSM

# „pielęgnowanie” ewentualnego powołania młodego  człowieka do kapłaństwa lub życia konsekrowanego

# spotkania z zakonnikami , misjonarzami , klerykami  w  czasie  otwartych dni  w  Wyższych  Seminariach  Duchownych

# modlitwa w  intencji  kapłanów i  o  powołania do  służby Bożej

# wspólne pielgrzymowanie.

 IX  Spotkanie PZS  -  7 marca  2019

Temat  Spotkania:  RODZINA  A  MEDIA  MASOWE

Musimy  przyznać, że telewizor  zabiera  nam  mnóstwo  czasu, który  można  wykorzystać  z pożytkiem  dla  Boga, rodziny, a także  dla  własnego  rozwoju.

Również dużo czasu  poświęca  się przebywaniu  przed  komputerem/internetem, co jest  szczególnie  negatywne  dla  młodzieży, która  uzależniona  od  smartfona, żyje na  pograniczu  świata  wirtualnego  i rzeczywistego.

Biorąc pod  uwagę  dobro  i zło  mediów – starajmy  się  korzystać  z  nich w  sposób  mądry  i  roztropny.

                      Dobro  mediów

- powszechność  dostępu  do  wszelkich  informacji

- możliwość  uczestnictwa  w  wydarzeniach  religijnych,kulturze i  edukacji  na  szeroką  skalę

- szybkość  przekazu, jednoczesne  dowiadywanie  się  o  wszystkim  wszędzie

- kształtowanie  wspólnoty  międzyludzkiej, organizowania  wsparcia  w doświadczeniach  losowych

-pomoc  w dokonywaniu  wyborów  i  podejmowaniu  decyzji

- osąd  władzy , demaskowaniu  zła

- ostrzeganie  przed  niebezpieczeństwami   i  zagrożeniami

- umożliwienie dialogu – porozumienie  i  rozumienie innych

- rozpowszechnianie  dobrych  wzorców  i  promowanie  wartościowych  dzieł: demokracja, akcje  charytatywno-humanitarne, zdrowy  styl  życia , twórczy sposób  spędzania  czasu  wolnego, itp.

- pobudzanie  rozwoju

- troska  o demokrację

                      Zło  mediów

- promocja  sensacji, przemocy, erotyzacji

- ideologiczna  walka z Kościołem  i  religią

- manipulacja/sterowanie  ludźmi

- wykrzywianie  rzeczywistości  [ tzw.fake  news]

- uzależnienie  od  przyjemności/niewyszukanej  rozrywki

- generowanie i  propagowanie  chaosu  systemu  wartości

- osłabienie więzi  rodzinnych  i  społecznych

- rozpowszechnianie  negatywnych  stylów  życia, postaw, pozornych  autorytetów

- rozbudzanie  konsumpcji , wszechobecna  reklama

Z  etycznego  punktu  widzenia  mas  media są  „obojętne” tylko  wtedy gdy  są  dobrze, tzn.roztropnie, krytycznie i  selektywnie  przez  człowieka  użyte.

 SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 7 LUTEGO 2019

Temat:  Rodzina  w  potrzebie

Spotkanie  dotyczyło  problemu  wsparcia  rodzin  w  trudnej  sytuacji  życiowej.

W naszej parafii widoczna  jest  poprawa  sytuacji  finansowej  rodzin  z dziećmi, choć  niektóre  nadal  wymagają  pomocy.

Wiele jednak  rodzin , osób  samotnych , niesprawnych wymagających  rehabilitacji, ciężko  chorych, uzależnionych,starszych-emerytów znajduje  się w  trudnej sytuacji  materialnej  i wymaga  stałej  lub  doraźnej  pomocy.

Pomoc  materialną  w  sytuacji kryzysowej  rodzina  może  uzyskać  od  samorządów  lokalnych, rodziny  bliższej  i  dalszej , organizacji  pomocowych  działających  w  społeczności  lokalnej, a  także w Caritas  jako  podstawowej  organizacji  pomocowej  w  strukturach  Kościoła  Katolickiego.

W  naszej  parafii  Caritas  pomaga  już  23 lata i  spotyka  się  z  życzliwością  i wdzięcznością  za różnorodną  pomoc, która  jest  skuteczna, szybka, adekwatna , nie  ma  względu  na  osoby – nie  dyskryminując  nikogo.

TEMAT  STYCZNIOWEGO  SPOTKANIA   TO:  TOWARZYSZENIE  OSOBOM  ŻYJĄCYM  W  ZWIĄZKACH  NIEREGULARNYCH

Omawiany  temat  jest  ogólnie  trudnym  problemem,gdyż  rośnie  liczba  związków  nieregularnych, które są  skutkiem  rozwodów  cywilnych, zawierania  nowych  związków, a  także  tych, którzy  żyjąc w wolnych  związkach nie  zawierają  sakramentu  małżeństwa  mimo, że nie  mają  przeszkód.

Każda sytuacja  jest  inna i  wymaga  indywidualnego  podejścia  do  problemu  i  pomóc  każdemu  w  znalezieniu  jego  sposobu  uczestnictwa  we  wspólnocie  kościelnej, aby  czuł  się  podmiotem  „niezasłużonego, bezwarunkowego  i  bezinteresownego”  miłosierdzia.

W  intencji  wszystkich  rodzin  naszej  parafii – podjęta  jest  systematyczna  modlitwa  w  każdy  poniedziałek – Adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  ciszy .    Zapraszamy!

Warto  troszczyć  się  o  umocnienie  małżeństw , aby  w  ten  sposób  zapobiegać  rozpadom.

Oto  wyniki  badań  na  temat  trwałości  różnych  związków  małżeńskich w/g  amerykańskiej  socjolog  Mercedes  Arzur  Wilson:

Związek tylko cywilny- rozchodzi  się  jedna  para na  dwie- 50%

Po  ślubie  koscielnym ,bez  praktyk  religijnych: jedna  para  na  trzy-33%

Po  ślubie  kościelnym  i  przy  coniedzielnej  Mszy  Św. : jedna  para  na  piędziesiąt-2%

Po  slubie  kościelnym , przy  coniedzielnej  Mszy  Św.   i  codziennej  wspólnej  modlitwie małżonków: rozpada  się  jedna  para  na  1429 par -0,07% !

  SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU  SYNODALNEGO - 6  GRUDNIA 2018

Temat:  Celebracja  świąt  w  rodzinie

Celem  spotkania było ukazanie głębokiego  sensu teologicznego  celebracji  świąt  w  rodzinie w  perspektywie obowiązujących przepisów liturgicznych , a także ukazanie  wartości odnowienia celebracji świąt  w rodzinie.

  Jak wygląda obecnie [także w naszej parafii]  celebracja  świąt  w  rodzinie ?

*jakie święta celebrujemy

*w jaki  sposób je  celebrujemy

*dlaczego  często pojmowane są  jako puste gesty

*co ułatwia, a co utrudnia, czy przeszkadza w celebrowaniu świąt w rodzinie

*jakie  święta celebrowane w rodzinie są  charakterystyczne dla naszego regionu

      SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 22  LISTOPADA  2018

TEMAT: Kryzysy  wspólnoty rodzinnej

„Przymierze  małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz  do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. KKK 1601

Kryzysy wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – w pewnym sensie dotykają wszystkie rodziny, ale ich  przetrwanie i  rozwiązanie problemów zależy od tego jak  narzeczeni  przygotowali się do małżeństwa i czy traktują małżeństwo jako powołanie , prosząc Jezusa o łaski  płynące z sakramentu małżeństwa  potrzebne do  formacji duchowej i wzrastania w miłości.

 

SPOTKANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU  SYNODALNEGO – 18 PAŹDZIERNIKA 2018

TEMAT:  Dziedzictwo rodziny diecezjalnej

Między innymi zastanawialiśmy się nad  społecznym zapotrzebowaniem znajomości dziedzictwa pozostawionego nam przez przodków, jaki jest szacunek dla przeszłości i tradycji we współczesnych rodzinach, czy w domu , w szkole mówi się o najnowszej historii Polski, czy interesuje nas historia naszego regionu , itp.

 SPOTKANIE  Parafialnego Zespołu Synodalnego - 27  WRZEŚNIA  2018

Temat: WYCHOWANIE  DZIECI  I MŁODZIEŻY  W  RODZINIE

Celem  Spotkania  było:

  *Opisanie  właściwej  relacji  : rodzic-dziecko  w  procesie  wychowania.

  *Ukazanie  godności  i  bezcennej  wartości  dziecka  i  rodzica  w  wychowaniu.

  * Uświadomienie , że prawidłowa  relacja  rodzica i dziecka  jest  kluczem  do  wychowania

Jednym  z  zadań  jakie    należałoby  podjąć  w kwestii  wychowania  w  naszej  parafii  to  podjęcie  modlitwy  w  intencji  młodych  rodzin – comiesięczna  Adoracja  Najświętszego  Sakramentu,aby  odnowić ,pogłębić, reaktywować  chrześcijańskie wychowanie w  rodzinie. 

 II  SPOTKANIE  PARAFIALNEGO  ZESPOŁU  SYNODALNEGO  - 27  CZERWCA  2018

Temat  Spotkania : Dialog w  małżeństwie  i  rodzinie

Celem  tego  spotkania  było :

- Ukazanie  dialogu  w  małżeństwie  i  rodzinie  jako  spotkania  osób, którego  celem  jest  poznanie  i  zrozumienie  drugiego  człowieka

- Zachęcenie  do  prowadzenia  pełniejszego  dialogu  między  małżonkami  oraz  rodzicami  i  dziećmi,  a  przez  to  nawiązywania  , pielęgnowania  i  odbudowywania  więzi  w  małżeństwie  i  rodzinie.

W  podsumowaniu  pracy  w  grupach  wybrzmiał  wniosek,  że  małżonkowie  powinni  przede  wszystkim  znaleźć  czas  na  rozmowę  z  sobą , także  z  dziećmi – by  nie  były  tylko  zdawkowe  pytania , ale  pogłębianie  tematu.

Ważna  praca  nad  sobą, by  nie  krytykować  rozmówcy , ale  jego  zachowanie. Wyrażać  swoje  uczucia  w  sposób  zrozumiały , a  gdy  problem  jest  bardzo  trudny  prosić   Ducha  Świętego  o  pomoc  w  jego  rozwiązaniu,  by  nie  zaostrzać  konfliktu i  nie  doprowadzić  do  kryzysu.

Jeżeli  zaś  zaistnieją  różnice  zdań  i  konflikt  starajmy  się  znaleźć  drogę  do  wspólnego  przebaczenia  sobie, co  buduje  wspólnotę, zaufanie  i  nie  nawarstwia  konfliktu. 

 I SPOTKANIE SYNODALNE W NASZEJ PARAFII - 17 maja 2018

W dniu 17 maja – 2018 odbyło się I spotkanie Zespołu Synodalnego działającego przy naszej parafii na temat: „Modlitwa w rodzinie chrześcijańskiej”. Celem pracy zespołu jest:

- ukazanie modlitwy w rodzinie jako koniecznej i dobrej praktyki na drodze rozwoju wiary poszczególnych osób

- zachęcenie do podjęcia codziennej modlitwy rodzinnej

- uczenie nawiązywania głębszych relacji z Bogiem

Dziękujemy Bogu za świadectwo modlitwy rodzinnej w naszej parafii. Prosimy Boga, aby modlitwa rodzinna stawała się fundamentem naszych rodzin.

  Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej

Logo V Synodu Diecezji Tarnowskiej chce opisać hasło Synodu, wyrażone w słowach: „Kościół na wzór Chrystusa”. Dlatego w centralnym miejscu umieszczono element wskazujący na osobę Jezusa Chrystusa czyli chrystogram, będący jednym z najstarszych znaków chrześcijaństwa. Znak ten otoczony jest grupą ikon symbolizujących ludzi, będących reprezentacją różnych stanów wspólnoty Kościoła, która jest otwarta i niejako zaprasza wszystkich, aby zbliżyli się do Jezusa. Szczególne miejsce i zadanie w tej wspólnocie posiada Biskup diecezjalny, który zwołuje synod i jest jego jedynym ustawodawcą. Został on oznaczony przy pomocy pastorału i umieszczony na szycie okręgu, bo to on jest widzialnym znakiem jedności z Chrystusem. 

 

 

 

 

 

  Co to jest SYNOD?

„Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych Kościoła partykularnego, którzy dla dobra całej wspólnoty diecezjalnej świadczą pomoc biskupowi diecezjalnemu” – tak mówi Kodeks Prawa Kanonicznego (nr 460).

Synod to okazja do pobudzenia wiary, pobożności i gorliwości apostolskiej. To wsłuchanie się w to, co Duch Święty mówi Kościołowi tarnowskiemu. Zwoływany jest i kierowany przez biskupa dla dobra Kościoła lokalnego. Biorą w nim udział duchowni oraz zakonnicy, a nowością jest uczestnictwo wiernych świeckich. Dzięki temu wszyscy diecezjanie reprezentowani są przez swoich przedstawicieli.

Celem Synodu jest dostosowuje do lokalnych warunków przepisy i normy Kościoła powszechnego, w związku z zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi w środowisku w którym żyjemy. Podejmuje wyzwania i problemy z jakimi mierzy się społeczność lokalna rodziny parafialnej.

 

Script logo